Прикључења

ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ

Да би се извршило прикључење објекта на систем даљинског гријања, неопходно је испунити сљедеће услове:

  1. Прибавити сагласност на урбанистичко-техничке услове (Претходна енергетска сагласност) која дефинише могућност прикључења предметног објекта. За Претходну енергетску сагласност потребно је приложити урбанистичко-техничке услове. Сагласност се издаје на основу поднесеног Захтјева за издавање претходне енергетске сагласности.
  2. Прибавити сагласност на пројектну документацију. За издавање ове сагласности потребно је приложити пројектну документацију вреловодног прикључка топлотне подстанице и унутрашњих инсталација урађену од стране овлаштеног предузећа, копију урбанистичко-техничких услова са сагласношћу ”Топлане – ИНС” а.д. и копију локацијских услова.Сагласност се издаје на основу поднесеног Захтјева за издавање сагласности на пројектну документацију.
  3. Прибавити коначну енергетску сагласност. За издавање коначне енергетске сагласности потребно је приложити копију сагласности на пројектну документацију, копију ситуационог плана из УТУ-топлификација, пројекат топлотних унутрашњих инсталација у објекту са подстаницом и пројекат трасе са вреловодним прикључком. Захтјев се подноси у писаној форми на обрасцу Захтјев за издавање коначне енергетске сагласности.
  • Предуслови за добијање коначне енергетске сагласности

Да би се добила коначна енергетска сагласност, потребно је све радове извести у складу са пројектном документацијом, уплатити накнаду за издавање коначне енергетске сагласности и доставити један примјерак овјерене пројектне документације.

Евентуална одступања у односу на пројекат на који је издата сагласност морају бити усаглашена и одобрена од стране ”Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево. Дијелови унутрашњих инсталација који се према издатим енергетским сагласностима прикључују на постојеће инсталације, морају бити прикључени према пројектној документацији, уз надзор овлаштеног представника ”Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево.

Приликом примопредаје топлотне подстанице, инвеститор је дужан да достави податке о стамбеним јединицама и пословним просторима (површина, инсталисана снага, власништво).

Обавеза инвеститора у пробном периоду који траје 12 мјесеци, је да отклони све накнадно уочене недостатке који се односе на топлотну подстаницу и функционалну неисправност уграђене опреме унутрашњих инсталација и да обави сва потребна термо-техничка  испитивања и подешавања система у току грејне сезоне, послије отклањања свих недостатака.

Након предаје топлотне подстанице,  њихово кориштење и одржавање ”Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево, другим правним и физичким лицима није дозвољено предузимати било какве радње у вези са топлотним инсталацијама без писмене сагласности ”Топлане – ИНС” а.д. Источно Ново Сарајево.

Закључци о испуњености услова за почетак редовне испоруке топлотне енергије, уносе се у записник.

  1. Поднијети захтјев за редовну испоруку топлотне енергије. Окончањем пробног периода и почетком периода редовне испоруке топлотне енергије, престају обавезе инвеститора из пробног периода, а права и обавезе кориштење и одржавање и корисника регулишу се према одредбама Уговора о редовној испоруци топлотне енергије. Уз захтјев за редовну испоруку топлотне енергије потребно је приложити копију записника овјерену од стране представника ”Топлане – ИНС” а.д. о испуњености услова за почетак редовне испоруке топлотне енергије и техничком пријему топлотне подстанице и кућних инсталација и списак станара са гријним површинама и инсталисаним снагама.