ЧЕСТО ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА

Термоенергетска постројења и инсталације даваоца услуге и корисника услуге треба да буду погонски спремни од 20. септембра до 20. маја. Сезона гријања почиње након што се претходна три узастопна дана утврди средња дневна температура ваздуха од 12ºC или нижа, а према подацима надлежне метеоролошке службе, и то најкасније 15.октобра.

Сезона гријања завршава након што се претходна три узастопна дана утврди средња дневна температура ваздуха виша од 12ºC, а према подацима надлежне метеоролошке службе, и то најраније 15. априла наредне године.

Дневни режим рада постројења почиње најраније од 06:00 и траје најкасније до 22:00 сата.

Стандардни квалитет топлотне енергије за загријавање простора, односно објеката, изграђених у складу са пројектном документацијом је топлотна енергија којом се у периоду од 06:00 до 22:00 сата у просторијама корисника услуге у периоду сезоне гријања постиже температура зрака 20±1ºC.

Према Закону о управљању заједничким дијеловима зграде одржавање инсталација централног гријања у објектима пада на терет власника / ЗЕВ.

Под хитном поправком сматра се подузимање радова на инсталацијама централног гријања у циљу спречавања и отклањања узрока оштећења и пуцања на инсталацијама и уређајима централног гријања.

У случају потребе за хитним поправкама представник етажних власника, односно етажни власник, дужан је обавијестити управника објекта који по пријему информације о потреби хитне поправке одмах приступа радовима.

У циљу бржег и ефикаснијег поступка пријема, дистрибуције и обраде захтјева, препоручујемо да све захтјеве за издавање сагласности достављате лично у ”Топлане-ИНС” а.д., на адреси Карађорђева број 8.

Корисници се могу обратити са захтјевима за издавање слиједећих сагласности:

Сагласност на локацију;

Сагласност на трасу инфраструктурних мрежа;

Начелна енергетска сагласност;

Сагласност на пројектну документацију;

Сагласност на пројектне програме, регулационе планове и студије;

У циљу бржег и ефикаснијег поступка пријема, дистрибуције и обраде захтјева, препоручујемо да све захтјеве за издавање сагласности достављате лично у ”Топлане-ИНС” а.д., на адреси Карађорђева број 8.

Корисници се могу обратити са захтјевима за издавање слиједећих сагласности:

Сагласност на локацију;

Сагласност на трасу инфраструктурних мрежа;

Начелна енергетска сагласност;

Сагласност на пројектну документацију;

Сагласност на пројектне програме, регулационе планове и студије;

Израда пројектног програма.

Информације о потребној документацији за појединачне сагласности, роковима обраде и цијенама издавања сагласности можете добити овдје.

Нови корисник услуге обавезан је у року од 8 дана од дана настале промјене (промјена власништва/кориштења простора), писаним путем пријавити промјену. Пријављена промјена власништва/ кориштења простора, примјењиват ће се од сљедећег мјесечног обрачуна услуге.

Документација на основу које се може извршити промјена корисника

купопродајни уговор;

даровни уговор;

уговор о издржавању;

уговор о замјени некретнина;

Рјешење/Одлука надлежног органа (власник стана), на основу којег се додјељује стан на кориштење или Уговор закључен са надлежном институцијом (власником стана) којим се додјељује стан на кориштење;

уговор о кориштењу стана;

рјешење о насљеђивању;

земљишно-књижни извадак;

уговор о закупу пословног простора.

Корисник услуге је у обавези да рачун за услуге централног гријања плати у року од 30 дана од дана испостављања назначеног на рачуну („Датум доспјећа рачуна“). Уколико корисник услуге не изврши плаћање у датом року, рачун за сљедећи обрачунски период садржи и опомену за плаћање укупних доспјелих обавеза из претходних обрачунских периода.